Bu Blogda Ara

OEM::Online Eğitim Merkezi

16 Mayıs 2011 Pazartesi

Soru-Cevap (1-25)

6183 SAYILI KANUN SORULARI

SORU 1-Aşağıdaki alacaklardan hangisi tecil kapsamında değildir.?

A)Kurumlar vergisi,

B)Gelir vergisi,

C)Geçici vergi,

D)Gecikme zammı.

CEVAP:C

SORU 2-Teminat hangi durumlarda gösterilir.

CEVAP 2- 9.cu madde gereğince istenmiş olabilir,

-Yürütmenin durdurulması kararı ile istenmiş olabilir,

-48.ci madde gereğince tecil talebinde bulunulması nedeni ile istenmiş olabilir,

-İhtiyati haczin kaldırılması için istenmiş olabilir

SORU 3-Kesin haczin kaldırılması için borçlu tarafından Vergi Mahkemesine karşı açılan dava, hangi şekilde kesinleşir.

A)Vergi Mahkemesinin verdiği karar kesindir.

B)Vergi Mahkemesi kararına karşı Danıştay’da dava açılmışsa davanın kesinleşmesi veya Danıştay’a dava açma süresinin dolmuş olması gerekir.

C)Yürütmeyi durdurma kararının alınması gerekir.

D)Hiçbirisi.

CEVAP:B

SORU:4-Ödeme emrinin tamamına dava açılması mal bildirimi zorunluluğunu kaldırır mı?

A)Evet B)Hayır

CEVAP: A

SORU 5- Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilir ?

A) 7 gün B)15 gün C)30 gün D)45 gün

CEVAP:A

SORU 6-Aşağıdaki amme borçlarından hangisi için mal bildirimi Köy Muhtarlıklarınada yapılabilmektedir.

A)K.D.V.

B)Emlak Vergisi,

C)Gelir Vergisi,

D)Hiçbirisi.

CEVAP B

SORU 7-Tecil , amme alacağının hangi safhasında istenir?

A)Amme alcağının vadesi gelmeden önce,

B)Amme alacağının vadesi dolduktan sonra,

C)Haciz işlemi uygulandıktan sonra,

D)Hepsi için.

CEVAP:D

SORU 8- Vergi Usul Kanununda tecil müessesesi hangi hallerde uygulanmaz.yazınız.

CEVAP - 371. maddesine göre pişmanlıkla ödenecek vergiler tecil edilmez.

376. maddeye göre indirim talep edilmesinde

SORU 9-Aşağıdaki amme alacaklarından hangisine gecikme zammı uygulanmaz.

A)Usulsüzlük cezasına,

B)Vergi ziyaı cezasına,

C)Gelir vergisine,

D)Veraset ve intikal vergisine,

CEVAP A

SORU 10)Aşağıdaki gelirlerden hangisi haczedilemez.

A)İlama bağlı olmayan nafakalar,

B)İntifa hakkı,

C)S.S.K. tarafından bağlanan aylıklar,

D)Emeklilik aylığı.

CEVAP C

SORU:11-Aşağıdakilerden hangisi alacaklı amme idaresi terimi dışında kalır. .

a)Devlet,

b)Vilayet Hususi İdareleri,

c)Belediyeler,

d) Kitler.

CEVAP: D

SORU:12-Aşağıda sayılı işlemlerden hangisi niyabeten yaptırılabilir.

A-Ödeme emrinin tebliği , B-Teminat isteme,

C-İhtiyati haciz ve haciz , D-Hepsi.

CEVAP:D

SORU 13-Mirasın tutulan defter mucibince kabulu halinde mirasçı deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından nasıl sorumlu olur.

a)Mirastan kendisine düşen miktar ile sorumlu olur.

b)Mirastan kendisine düşen hisse oranı ile sorumlu olur.

c)Amme alacağının tamamından sorumlu olur.

d)Sorumluluğu yoktur.

CEVAP:A

SORU 14-Devlete ait haciz varakasını kim onaylar ?

a) Vergi Dairesi Müdürü,

b) Vali veya kaymakam,

c) Defterdar,

d) Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı.

CEVAP:b

SORU 15-İhtiyati haciz aşağıdaki hallerden hangisinin uygulanması ile kalkmaz ?

a)Borcun ödenmesi ile,

b)Şahsi kefaletin teminat olarak gösterilmesi halinde,

c)Hazine tahvil ve bonoların

d)Gayrımenkulün

CEVAP:B

SORU 16-Limited şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından ne şekilde sorumlu olacaklardır ? (6183 sayılı yasa gereğince)

a)Sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,

b)Sermaye miktarında doğrudan doğruya,

c)Şirketin mal varlığından,

d)Amme alacağının tamamından müteselsilen,

CEVAP:A

SORU 17-Hükümsüz sayılmada zamanaşımı tasarrufların vukuu tarihinden itibaren kaç yıl geçtikten sonra mezkur maddelere ilişkin dava açılmaz ?

a) 10 b)7 c)2 d)5

CEVAP:D

SORU 18-İhtiyati haczin uygulanma süresi ne kadardır?

a)15 gün b)7 gün c)Hiçbir müddetle kayıtlı olmaksızın hemen d) Hiçbiri.

SORU 19 -Aşağıdaki hangi şartların oluşması halinde amme boçlusunun borcundan dolayı ortaklığın(Sermayesi paylara bölünmeyen) feshi istenebilir.

a)Borçlunun borcunu karşılayacak malı bulunduğu halde borcunu ödemesse,

b)Borçlunun borcunu karşılayacak malı bulunmadığı gibi teminat da göstermemişse,

c)Borçlunun borcunu karşılayacak malı bulunmadığı gibi borçlu ve ortaklık da teminat göstermemişse,

d)Hiç birisi.

CEVAP:C

SORU:20-Niyabeten yapılan haciz ve ihtiyati hacze karşı dava açmada yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer Vergi Mahkemesi.

b)Niyabeten haczi tatbik eden tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi..

c)Alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi.

d)Alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yer ticaret mahkemesi.

CEVAP:21 C

SORU:21 Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkındaki itirazını tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde yapar?

A)3 gün B)7 gün C)10 gün D)30 gün

CEVAP: B

SORU:22 Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ihtiyar kurullarınca haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren kaç ay içinde satışa çıkarılır.

A)1 ay B)3 ay C)6 ay D)Hiçbiri

CEVAP:22 B

SORU:23 Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin % 7,5'u nispetinde aşağıda yazılı kıymetlerden hangisi teminat olarak kabul edilmez.10'uncu maddenin 1 ilâ 4 üncü bentlerinde yazılı teminat alınır.

A)Para B)Teminat mektubu

C)Hazine tahvil ve bono D)Gayrımenkul

SORU:24 Aşağıdaki hallerden hangisinde tahsil zamanaşımı kesilmez.

A)Haciz tatbik edilmesi. B)Amme alacağının teminata bağlanması.

C)İşini bırakması. C)Ödeme emrinin tebliğ edilmesi.

CEVAP:24 C

SORU:25 Borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları için kaç yıl tecil olunabilir.

A)5 yıl. B)3 yıl C)2 yıl D)1 yıl

CEVAP:25 C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Slaytlar1